Радио КБР 07.10 kab — 2019.06.14
— Зы ц1ыхур мазэм зэрыпсэунфыну ахъшэ бжыгъэр Правительствэм игъэбелджылащ.
— Щ1эныгъэм и зэф1эк1ыр гъащ1эм хапщэнущ.
— Дыгулыбгъуей къыщыхъуар зыхагъэк1.

Поделиться: