Радио КБР 07.10 kab — 2019.02.05
-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным к1эщ1у и гугъу щыдощ1 илъэс 90 ирикъуа, тылым и лэжьак1уэ Лашынкъей жылагъуэм щыпсэу Хьэгъэжей Кулинэрэ абы и щхьэгъусэ Хэку зауэшхуэм хэта Хьэгъэжей Мамышэрэ я гъащ1э гъуэгуанэм. Адэк1э дытопсэлъыхь КъБ-м щ1эныгъэм и тхьэмахуэ зэрыщек1уэк1ым.

Поделиться: