Радио КБР 07.10 bal — 2018.10.05 9:02
— Элбус районда терроризмге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды.
— Ирина Марьяш инсанла бла тюбешгенди
— маданият жашаудан.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: