Радио КБР 07.10 bal — 2015.11.20 9:04
— Москвада Россейни альпинизм федерациясы « Хрустальный пик» деген конкурсну кёрюмюдюлерин чыгъыркъды.
— «Уллу хорламны жгитлери -2016» деген экинчи битеуроссей адабият конкурс башланнганды.
— Къуллукъларын толтура туруп ёлген низам сакълаучуланы хюрметине аталгъан дзюдодан биттеуроссей эришиуле ётгендиле.

Поделиться: