Радио КБР (07.05.2013: 18.10) bal
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-05-07/20130507_18_BAL.MP3] -КъМ-ны миллет библиотекасында Уллу хорламгъа жораланган байрам ётгенди.
-Башха жерледеча Элбрус районда да Уллу хорламны 68-жыллыгъы бла байламлы Тырныаууз шахарда краеведения музейни ишчилери байрам ётдюргендиле. ( музейни таматасы -Этезланы Фатима айтады)
-Бюгюн Майский шахарны администрациясыны мекямында жаш тёлю бла тюбешиу къуралгъанды
-Тюнене футболдан Россейни чемпионатыны 30-чу туруну чеклеринде Спартак-Нальчик юйде Новосибирскени «Сибирь»клубун 2:0 бла къытханды.

Поделиться: