Радио КБР (07.05.2013: 16.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-05-07/20130507_16_KAB.MP3] -Нобэ хуэдэ махуэу 1927 гъэм япэ дыдэу КъБ-р радиом лэжьэн щ1идзэащ, абы лъандэрэ илъэс 86-мэхъу. (Апажэ Мухьэмэд-. филологие щ1эныгъэхэм я доктор,профессор.бзэщ1эныгъэл1)
-Бахъсэн район администацэм и аппарат зэ1ущ1эм Тек1уэныгъэм и махуэр зэрагъэлъэп1эну щ1ык1эр щагъэбелджылащ.( Бахъсэн куей Советым и унафэщ1ым и къуэдзэ -Ахъуэбэч Анзор).
-Нобэ Налшык КъБ-р лъэпкъ библиотекэм сабийхэм папщ1э»Дызэгъусэу тхылъ доджэ» акцэ щызэхэтащ.( Безыр Ленэ- лъэпкъ библиотекэм и лэжьак1уэ).

Поделиться: