Радио КБР (01.04.2014: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2014-04-01/20140401_18_KAB.MP3] — Нобэ щыщ1эдзауэ къэрал пенсэм хохъуэ.
— КъБ-р минсельхозым республикэм и бдзэжьей хозяйствэхэм щытепсэлъыхьащ.
— Хамэщ1хэм щыщу Урысейм щы1эхэм зэманк1э щыпсэуну унэ КъБ-м къыщызэ1уахащ.
— Зи узыншагъэм сэкъат и1э сабийхэм я спартакиадэ КъБ-м щек1уэк1ащ.

Поделиться: