Радио КБР (20.10.2014: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2014-10-20/20141020_18_KAB.MP3] — Шэджэм куейм гъуэгухэр щ1эрыщ1эу тралъхьэ .
— КъБм и и губгъуэхэм нэртыхур 1уахыж.
— Ди республикэм мы махуэхэм акцэ щок1уэк1 «Газ шынагъуэншэ» ц1эм щэту
— УФм узыншагъэмк1э и министерствэм мобильнэ телефонхэм папщ1э «Мыбдеж тутын уефэ хъунукъум» зыф1аща гуэлъхьэ къызэрагъэпэщащ.
— Котляровхэ Мариярэ Викторрэ «Телъыджэу Къэбэрдей-Бэлъкъэр» жыхуи1э тхылъыр къыдагъэк1ащ.
— КъБм щыщ бэнак1уэ ныбжьыщ1ит1 бэнэк1э хуитымк1э урысейпсо турнир ек1уэк1ам тек1уэныгъэ къахьащ.

Поделиться: