Архив:

Radio

Радио КБР 18.00 kab — 2017.09.01 18:30

— 1уащхьэмахуэ лъапэ ят1эпс къызэрыщехам къыхэк1ыу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий и унафэк1э 1уащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм къызэрымык1уэ щытык1э щагъэуващ

Подробнее

Radio

Радио КБР 18.00 bal — 2017.09.01 18:20

— Право низамлыкъны жалчытхан Кенгешни бла экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну Советини бирден жыйылыуу ётгенди

Подробнее

Radio

Радио КБР 18.00 rus — 2017.09.01 18:10

— Глава КБР Юрий Коков возглавил оперативный штаб по ликвидации схода селя в Эльбрусском районе

Подробнее

Radio

Радио КБР 16.00 kab — 2017.09.01 16:30

— 1уащхьэмахуэ лъапэ ят1эпс къызэрыщехам къыхэк1ыу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий и унафэк1э 1уащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм къызэрымык1уэ щытык1э щагъэуващ

Подробнее

Radio

Радио КБР 16.00 bal — 2017.09.01 16:20

— РФ-ны Президентини Шимал Кавказ Федерал Округда толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев округну битеу муслиманларын Къурман Байрам бла алгъышлагъанды

Подробнее

Radio

Радио КБР 16.00 rus — 2017.09.01 16:10

— Глава КБР Юрий Коков возглавил оперативный штаб по ликвидации схода селя в Эльбрусском районе

Подробнее

Страница 1 из 3123»