Радио КБР (28.08.2013: 16.10) kab
[audio: http://vestikbr.ru/audio/2013-08-28/20130828_16_KAB.MP3] — КъБ-р автономие щхьэхуэ зэрыхъурэ илъэс 92-рэ зэррикъур ди республикэм махуитк1э щагъэлъэп1энущ.
— Нобэ сыхьэт 17-м щ1идзэу, Урысейм топджэгумк1э и лъэпкъ лигэм и зы чэзу зэ1ущ1эм хиубыдэу, , Спартак-Налшык топджэгу командэр 1ущ1энущ Оренбург и «Газовик»-м.
— Школ щ1эт1ысхьэжыгъуэм дауэ хуэхьэзырми и гугъу едгъэщ1ыну дэ зыхуэдгъэзэщ Шэджэм къалэ дэт 3-нэ курыт еджап1эм и унафэщ1 Хьэщ1эл1 Суфьян.

Поделиться: