Радио КБР (24.04.2013: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-04-24/20130424_18_KAB.MP3] -УФ-м и МЧС-м и управленэ нэхъыщхьэм и министрым и унафэм ипкъ итк1э къызэрымык1уэ щытык1эхэр къэмыгъэхъуным, абыхэм пэщ1этыным теухуа егъэджэныгъэхэм хэтщ мы 1энат1эм и къудамэу КъБ-м щы1эри.
-Дунейпсо гуманитар хуитыныгъэр джыным теухуауэ республикэм и курыт еджап1эхэм и класс нэхъыжьхэм щеджэхэм я щ1эныгъэ-практикэ конференц нобэ ек1уэк1ащ. (Къардэн Мае — егъэджак1уэхэм я щ1эныгъэм щыхагъахъуэ Институтым и зы кафедрэм и унафэщ1).
-Республикэм и курыт еджап1эхэм къабгъэдэк1ыу еханэ классым щ1эс ныбжьыщ1эхэм прозэу тха тхыгъэхэм нэхъ дахэу къеджэнымк1э я зэхьэзэхуэ зэхэтащ. (Къып Жаннэ – зэхьэзэхуэм зи еджак1уэ къэзыша Ислъэмей жылагъуэм и е 4-нэ курыт еджап1эм и егъэджак1уэ).

Поделиться: