Радио КБР (21.07.2014: 18.10) kab
[audio: http://vestikbr.ru/audio/2014-07-21/20140721_18_KAB.MP3] — Къ-Б-М и 1этащхьэ къэлэнхэр п1алъэк1э зэгъэзащ1э К1уэк1уэ Юрий ди республикэм я куей зэмыл1эужьыгъуэхэм къыщызы1уах Фельдшер акушер 1уэхущ1ап1эхэр къиплъэх1ащ, ц1ыху къек1уэл1эным зэрыхуэхьэзыр къипщытащ.
— Махуипщ1 къэнэжауращ Кавказ ищхъэрэм «АРХЫЗ 21» зи ц1э форумыр щек1уэк1ынум Июлым и 30 щыщ1эдзауэ, августым и япэ махуэ хъуху.
— Хабзэхъумэхэм я къудамэ зэмыл1эужьыгъуэхэм я лэжьак1уэхэр хэту ерсык1э зэпеуэ щек1уэк1ащ.
— МЧС-м и лэжьак1уэхэм ц1ыхухэр къыхураджэ сакъыну.

Поделиться: