Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.20 18:30
— Экологием теухуауэ К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.
— Медведев Дмитрий унафэ ищ1ащ Налшык и аэропортыр зэрахьэну.
— КъБКъУ-м Кавказ-Ищхъэрэм и школак1уэхэм я олимпиадэ щрагъэк1уэк1ащ.
— хабзэм къемызэгъыу фадэ зыщэхэм я тезырым хагъэхъуэн я мурадщ.
— радио зэпеуэ.

Поделиться: