Радио КБР 18.10 kab — 2017.01.11 18:31
— Роспотребнадзорым къэпщытэныгъэхэр ирегъуэк1.
— Лъэпкъ паркхэмрэ заповедникхэмрэ нобэ я махуэщ.
— Фрирайдымк1э 1уащхьэмахуэ лъапэ нэхъыф1хэм хабжэ.

Поделиться: