Радио КБР 18.10 kab — 2017.01.10 18:32
— УФ-м и Прокуратурэм и юбилейм теухуа зэ1ущ1э республикэ органым нобэ щек1уэк1ащ. (Тхьэгъэпсо Артур – Шэджэм районым и прокурорым и дэ1эпыкъуэгъу).
— КъБ-м социальнэ таксим лэжьэн щыщ1идзэнущ.
— КъБ-м и щэнхабзэм хэщ1ыныгъэшхуэ игъуэтащ, РСФСР-м щ1ыхь зи1э и артисткэ, уэрэджы1ак1уэ ц1эры1уэ Сосмакъ Валентинэ дунейм ехыжащ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ артист, тхак1уэ, драматург Къардэнгъущ1 Зырамыку нобэ къыщалъхуа махуэщ. Ар псэужамэ и ныбжьыр илъэс 99-рэ ирикъунут.

Поделиться: