Радио КБР 18.10 kab — 2017.01.09 18:31
— Бэхъсэн куейм 2016 гъэр къызэрехъул1ар къапщытэжащ.
— КъБ-м бюджетым щ1эгъэкъуэн хуэхъуну сом милуан 150 къа1эрыхьэнущ.
— ОСАГО полисыр интернетк1э.
— 2017 гъэр экологием и илъэсщ.
— Туристхэр мащ1экъым.

Поделиться: