Радио КБР 18.10 kab — 2015.06.18 18:41
— Е19-нэ Петербург дунейпсо экономикэ форумым и лэжьыгъэм хэтщ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1э нобэ ек1уэк1ащ.
— Псапэ, ф1ы щ1эным гулъытэ хэха щыхуэтщ1ын хуей нэщ1 мазэ лъап1эм нобэ щ1идзащ. (Дзасэжь Хьэзрэталий — КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и тхьэмадэ).
— Къэхутак1уэ ныбжьыщ1эхэм я Урысейпсо зэпеуэм хэтынухэр нобэ Налшык къоблагъэ.

Поделиться: