Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.20 18:29
— Бюгюн Россейни жигитлерини кюнюдю.
— Нальчик аэропортну жангыртыуну мадарлары этиледиле.
— Гёжефлерибиз Кърымда он майдал къытхандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: