Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.14 18:32
— КъБ-м и Правительствэм деж хабзэр къызыпемыгъэудынымк1э щы1э комиссэм и зэ1ущ1э нобэ ек1уэк1ащ.
— Кавказым макъамэ искусствэр щезыгъэф1ак1уэхэм «дыщэ микрофон» щрат 1уэхугъуэ Лашынкъей жылагъуэм мы дакъикъэхэм щок1уэк1. (Бейтыгъуэн Ауес – Дунейпсо Артийскэ комитетым и вице-президент).
— Нефрологхэм я щ1эныгъэ конференц пщэдей Налшык щызэхэтынущ.
— Бэнэк1э хуитымк1э Урысейм и чемпионатым и к1эух 1ыхьэр нобэ йок1уэк1.

Поделиться: