Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.30 18:25
— УФ-м узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм и нейрохирург нэхъыщхьэ Крылов Владимир «КъБ-м и пащхьэм щи1э ф1ыщ1эм папщ1э» орденыр нобэ иритыжащ республикэм и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— КъБ-м и Парламентым промышленностымк1э, транспорт, связымрэ гъуэгу хозяйствэмк1э комитетым и зэ1ущ1э убгъуа нобэ щы1ащ.
— Фэтэр куэд хъу унэхэм я пщ1ант1эхэр зэ1узэпэщ щ1ыным я нэ1э тетщ Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым хэтхэм.
— Ски-кроссымк1э ди къэралым и гуп къыхэхам 1уащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.

Поделиться: