Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.22 18:34
— Дунейпсом щикъухьа адыгэхэм дыгъуасэ ягу къагъэк1ыжащ Урыс Кавказ зауэм хэк1уэда ди лъэпкъэгъухэр. (Хъуажь Фахъри – Гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э КъБ-р Институтым и щ1эныгъэ лэжьак1уэ).
-Прохладнэ районым хыхьэ Къэрэгъэш жылагъуэм щыпсэухэм ныщхьэбэ сыхьэт 19-м ирихьэл1эу газыр хуаут1ыпщыжынущ.
— Инновацэ технологиехэр къыщагъэсэбэпыну гидрометаллургие производствэ КъБ-м щаут1ыпщынущ.
-Нобэ щегъэжьауэ «Мир» станцым щыщ1эдзауэ «Кругозор»-ым нэс к1уэ бгы лыжэ гъуэгур зэхуащ1ащ.
-Тхыдэтх, тхак1уэ, архивист Опрышко Олег зыхэт зэ1ущ1э Май районым щы1э тхыдэ-лъахэхутэ музейм щек1уэк1ащ.

Поделиться: