Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.11 18:29
— Ц1ыхухэр щыпсэуну унэхэм зэраухуэну хабзэхэм захъуэж.
— Къэшэж Иннэ и усэхэм къеджэнымк1э зэпеуэ йок1уэк1. (Къарэ Ратмир).
— Радиожурналист Къардэн Мадинэ дэ1эпыкъунум хуэгъэза псэпащ1э 1уэхугъуэхэр.

Поделиться: