Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.15 18:31
— Урысейм статистикэмк1э и федерал къэрал къулыкъущ1ап1эм и л1ык1уэхэм нобэ Налшык пресс-конференц щрагъэк1уэк1ащ.
— Муслъымэнхэм я дежк1э нэхъ лъап1э дыдэу щыт нэщ1 мазэр пщэдей щегъэжьауэ доублэ.(Дзасэжь Хьэзрэталий — КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и тхьэмадэ).
— Ди лъэпкъым и тхыдэм и нэхъ напэк1уэц1 гуузхэм щриплъэж зэхыхьэ Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм нобэ щек1уэк1ащ.(Безыр Ленэ — Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьак1уэ).
— «Урысей студент гъатхэм» КъБ-м къыбгъэдэк1ыу ц1ыху 35-рэ хэтщ.

Поделиться: