Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.20 18:35
— Музеймхэм я зыужьыныгъэм нобэ щытепсэлъыхьащ КъБ Парламентым.
— Тек1уэныгъэр илъэс 73 зэрырикъум ехьэл1а 1уэхугъуэхэр 1уащхьэмахуэ куейм щыщ1идзащ.
— К1уэк1уэ Юрий 2017 гъэм и1а хэхъуэр на1уэ ищ1ащ.
— Налшыч лъы щатащ.
— «Книгафест» пщэдей щы1энущ.

Поделиться: