Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.11 18:31
-«2017-30 гъэхэм УФ-м и хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм жылагъуэм и деж зыщегъэужьыным теухуа стратегием» 1э щ1идзащ ди къэралым и Президент Путин Владимир.
-Школак1уэхэм я Урысейпсо Олимпиадэм КъБ-м щыщу щытек1уахэр нобэ ягъэлъэп1ащ.
— Аруан районым хыхьэ Чернэ Речкэ жылагъуэм хьэщхьэры1уэ уз 1эщым пкърыту къызэрыщахутам къыхэк1ыу а щ1ып1эм карантин щагъэуващ.
-КъБ-р, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ республикэхэм я ц1ыхубэ артист Нэхущ Чэрим нобэ КъБКъУ-м щеджэхэм 1уагъэщ1ащ. (Езауэ Мадинэ – КъБКъУ-м и адыгэ щэнхабзэ центрым и унафэщ1).
-Бэнэк1э хуитымк1э Урысейм пашэныгъэ къыщыхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэм я к1эух 1ыхьэм дыжьын медаль къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Поделиться: