Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.14
— КъБ-м сабий поликлиникэхэр егъэф1эк1уэным сом мелуан 70-м щ1игъу хухахынущ.
— Щ1алэгъуалэр экстремизмым щыхъумэным теухуа зэ1ущ1э Налшык дэт е 7-нэ курыт еджап1эм нобэ щызэхэтащ.
— Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэл1эу КъБКъУ-м Олимпиадэ щек1уэк1ащ. (Т1ымыжь Хьэмыщэ – филологие щ1эныгъэхэм я доктор)
-Тхак1уэ, литературовед, критик, зэдзэк1ак1уэ, КъБ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Къэрмокъуэ Хьэмид нобэ къыщалъхуа махуэщ.(Елгъэр Кашиф – тхак1уэ).

Поделиться: