Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.04 18:37
— Правительствэ зэ1ущ1эм 1уэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъахэщ.
— Амикс гупыр тек1уэныгъэм и махуэшхуэм пожьэ. (Къул Амир)
— Хэку зауэшхуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.
— Газым зэрык1элъымыплъам насыпыншагъэр къишащ.

Поделиться: