Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.26 18:23
— Жэмхэм къыщ1аш шэр нэхъыбэ зыращ1ынум йолэжь.
— Театрхэм мы гъэм гулъытэ хуащ1ынущ.
— ВГИм и ехъул1эныгъэр.
— Беслъэней Нурмухьэмэд нэхъыф1щ.

Поделиться: