Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.10 18:27
— Путин теухуа 1э щ1эдза зыхуахьэс.
— Къардэнгъущ1 Зэрамыку къызэралъхурэ илъсэищэ 100 ирокъу.
— 1эщ1агъэл1 ныбжьыщ1эхэм я зэпеуэ республикэм щрагъэк1уэк1ынущ.
— Хакатон зэпеуэ КъБКъУ-м щек1уэк1ащ.
— Гъугур ягъэкъэбзэну машынэ 300 хьэзырщ.
— Кавказ-пшэплъ фестиваль республикэм щек1уэк1ащ.

Поделиться: