Радио КБР 18.00 kab — 2018.01.09 18:20
— Тырныауз вольфрам-молибден къыщ1эхып1эр лажьэу зэтеублэжыным иужь итщ КъБ-м и Правительствэр.
-КъБ-м туристхэм папщ1э п1эщ1эгъуэ линие щолажьэ.
— Радиом хъыбарыщ1эхэмк1э и 1энат1эм илъэс 20-м щ1игъук1э щылэжьа, КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист Хьэжыкъарэ Алик нобэ къыщалъхуа махуэщ. (Хьэжыкъарэ Алик – КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист).
-Мы мазэм хиубыдэу спорт л1эужьыгъуэ куэдымк1э зэхьэзэхуэхэр КъБ-м и щыхьэрым щек1уэк1ынущ.

Поделиться: