Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.28 18:34
— Къэрал саугъэтхэр зыхуагъэфэщахэм ар 1арэгъэхьэжащ.
— Ислъам диным зрыщыгъуазэмк1э Налшыч зэпеуэ щок1уэк1ыр.
— Курорт Эльбрус 1уэхущ1ап1эм зэыгъэпсахуэк1уэхэм папщ1э нэгузегъэужь программэ зыхигъэуващ.
— Профсоюзхэм къызэрагъэпэщауэ мы махуэхэм илъэсыщ1э концертхэр сабийхэм папщ1э щы1эщ.

Поделиться: