Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.13 18:35
— КъБ-м хьэрычэт 1уэхум зегъэужьыным теухуауэ щы1э гугъуехьхэм щытепсэлъыхь зэ1ущ1э нобэ Налшык щызэхаублащ.
— УФ-м и Президент Путин Владимир журналистхэм пресс-конференц щадригъэк1уэк1 зэхыхьэшхуэр пщэдей щы1энущ.
-«Экотех-2017» къэрал зэхуаку форум мы махуэхэм Мэзкуу щок1уэк1.
-Мы махуэхэм Налшык щохьэщ1э Абхъаз къэрал университетым къыбгъэдэк1 егъэджак1уэ, студент гуп.
-Урысейпсо ц1ыхубэ фронтым поликлиникэхэм я лэжьыгъэр егъэф1эк1уэным хуэгъэза ц1ыхубэ стандарт зэхигъэуващ.

Поделиться: