Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.11 18:20
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э республикэм узыншагъэр хъумэнымк1э и министру ягъэуващ Хъубий Марат.
-«Урысейм щыпэрытхэр» Урысейпсо зэпеуэм и полуфиналым хагъэхьахэр Псыхуабэ щызыхуэсащ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ сурэтыщ1, УФ-м щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1 К1ыщ Мухьэдин «Испанием къик1ыу Хэкум – дахагъэм и гимн» зыф1ища и гъэлъэгъуэныгъэр щызэхуащ1ыж зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
— Нобэ бгыхэм я дунейпсо махуэщ. (Шыбзыхъуэ Казбек – альпинист).

Поделиться: