Радио КБР 18.00 kab — 2017.10.31 18:38
— Брамтэ хьэблэ дэсхэр властхэм епсэлъэн ядакъым.
— Налшык – Бытырбыху авиарейсыр тхьэмахуэм 2 мэлъат1э.
— Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэсищэ зэрырикъур пщэдей ягъэлъэп1энущ.
— Этнографическэ диктантым СНГ-м хыхьэ къэралхэри къыхохьэ!
— Гъуазджэхэм я жэщыр ноябрым и 4-м ек1уэк1ынущ.

Поделиться: