Радио КБР 18.00 kab — 2017.10.10 18:26
— ФСБм Мэзкуу зэ1ущ1э щригъэк1уэк1ащ.
— «1уащхьэмахуэ» лъэпкъ паркым лъагъуэщ1э къыщызы1уахынущ.
— Бгылыжэ лъагъуэхэр нэхъ бгъуэ ящ1ыр.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: