Радио КБР 18.00 kab — 2017.10.09 18:31
— Федерал бюджетым къыхэк1ыу КъБ-м милуан 77 къы1эрыхьэнущ.
— Диализ центр Налшыч щаухуар К1уэк1уэ Юрий къипщытащ.
— Налшыч къалэ и калюжнэ уэрамыр зэрагъэпэщыж.
— Хъыбарегъащ1э 1уэхущ1ап1эхэм я зэпеуэ.
— Лий Амран тэхквандомк1э европэм щынэхъ лъэщщ.

Поделиться: