Радио КБР 18.00 kab — 2017.10.04 18:25
— «Дыщэ бжьыхьэ 2017» агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр нобэ Мэзкуу къыщызэ1уахащ.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Дагъыстэн республикэм и унафэщ1 къалэнхэр игъэзэщ1эну Васильев Владимир зэрагъэувамк1э ехъуэхъуащ.
— Республикэм ит колледжхэм ныбжьыщ1эхэр зыхуагъасэ 1эщ1агъэхэм щыхагъэгъуазэ зэ1ущ1э Налшык дэт сату-технологие колледжым нобэ къыщызэрагъэпэщащ. (Безрокъуэ Маритэ — Налшык дэт сату-технологие колледжым и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— Налшык Абхъазым и утым деж нобэ къыщрагъэблэгъэжащ альпинисткэ ц1эры1уэ, КъБ-м и Жылагъуэ Палатэм хэт, метр мини 8-рэ 156-рэ зи лъагагъ Манаслу бгым дэк1а Мэз Каринэ.
— Шэрэдж районым хыхьэ Балъкъэр Ипщэ жылагъуэм нобэ щагъэлъэгъуащ а щ1ып1эр къыхэщу 1952 гъэм трахауэ щыта «Люди заоблачной долины» жыхуи1э фильмыр.

Поделиться: