Радио КБР 18.00 kab — 2017.10.02 18:35
— 2017 гъэм и япэ мази 9-м республикэм и1а социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— Ди къэралым бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм щыщ1идзащ.(Тхьэгъэлэдж Т1ахир – республикэ дзэ комиссаритатым дзэм къулыкъу щызыщ1энухэр дэшынымк1э къудамэм и унафэщ1).
— Спелеологхэм я школ КъБ-м щрагъэк1уэк1 а унэт1ыныгъэм и 1эщ1агъэл1хэм.

Поделиться: