Радио КБР 18.00 kab — 2017.09.29 18:31
— Урысейм и онколог пэрытхэр КъБ-м нобэ щызэхуэсащ.
— «УФ-м щ1ыхь зи1э и метеоролог» ц1э лъап1эр хуагъэфэщащ Байсиев Хьэжы-Мурат.
-«Бзэрабзэ» гупым я концерт октябрым и 1-м щы1энущ. (Лосэн Тимур – КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист).

Поделиться: