Радио КБР 18.00 bal — 2017.08.18 18:20
— Республиканы башчысы Юрий Коков байрамны юсюнден указгъа къол салгъанды.
— Школлагъа ремонт этерге ахча бёлюнеди.
— Тырнаууз шахарда ырхы келтирген хатаны кетериу ишле тамамланадыла.
— Жер жерледен билдириуле.
— Спортдан билдириу.

Поделиться: