Радио КБР 18.00 bal — 2018.09.13 18:29
— Жарашдырыучу мюлкле консерва продукцияны кёбейтгендиле
— Чегем черекде кёпюрню биттире турадыла.
— Нальчикде экология акция боллукъду.
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: