Радио КБР 18.00 bal — 2018.06.08 18:24
— 12-чи июнь Россейни кюнюдю.
— 15-чи июнь ораза байрамды.
— Социальный страхования фонд семинарла бардырады.
— Бюгюн Нальчикде Ата Журт урушну сермешлеринде эмда мамыр жашауда право низамны къоруулай ёлген милициячыланы эскергендиле.
-Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: