Радио КБР 18.00 bal — 2018.06.05 18:22
— Парламентини президиумуну жыйылыуу болгъанды
— Элбрус районда ырыхыла келген заманга хазырланадыла.
— Котляровланы китап басмалары битеуроссей эриишуде хорлагъанды.
-Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: