Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.20 18:33
— Саулукъ сакълау бёлюмге къырал ырысхы бёлюнюрюкдю
— Миллет библиокеда тёрели «библионочь»акция къураллыкъды
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: