Радио КБР 18.00 bal — 2018.02.28
— Парламентде школгъа дери билим бериуню айнытыуну сюзгендиле.
— Тырныауузну тау байыкъландырыучу комбинатыны проекти жашаугъа сингдирилликди.
— Бюгюн Нальчикге медицинада белгили алимле жыйылгъандыла.
— Жер жерледен жангылыкъла.

Поделиться: