Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.28 18:33
-Юрий Коков алчыланы саугъалагъанды.
— Элбрус районда къонакъланы къоркъуусузлугъу жалчытыллыкъды.
— Орус география биригиуню жаш тёлю клубуну къууанчлы ачылыуу болгъанды.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: