Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.08 18:32
— Борчларын толтура туруп ёлген низам сакълаучлагъа эскерме ачылгъанды.
— Тырныауузну тау-магъдан комбинатыны къалгъан къулгъанларын кетередиле.
— Жолда жюрюуню жорукъларына тюрлениуле кийирилгендиле.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: