Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.06 18:31
— «Элбрус» курортда къыш тау-лыжа кезиу ачылгъанды.

— КъМ-гъа суу сугъарыучу системаны айнытыргъа тутхучлукъ этилгенди.
— «Кавказ» къырал жолну Чегем тиейресинде кёпюрге ремонт этилликди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: