Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.02 18:27
— Закий Къайсынны юбилейине тыш къыралладан да къонакъла келгендиле.
— Шабат кюн Пятигорск шахарда Миллет адабиятны фестивалы боллукъду.
— Хасаньяны огъары жанында Джип-спринтден эришиуле ётерикдиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: