Радио КБР 18.00 bal — 2017.10.25 18:23
— Бюгюн КъМ-ны парламентинде жоллада къоркъуусузлукъну сюзгендиле.
— Нальчикде музыка корпусха кадетлени алгъандыла.
— Май районда бай тирлик жыйгъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: